โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 29
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 88
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 117
ร้อยละ 2.36 % 0.00 % 5.51 % 0.00 % 0.00 % 92.13 %

127 : 3 , 0 , 7 , 0 , 0 , 117...2.36 , 0.00 , 5.51 , 0.00 , 0.00 , 92.13 = 10 : 7.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87%

Powered By www.thaieducation.net