โรงเรียนนาจำปา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 6 1 1 0 30
ร้อยละ 11.63 % 13.95 % 2.33 % 2.33 % 0.00 % 69.77 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 4 20 11 1 0 143
ร้อยละ 2.23 % 11.17 % 6.15 % 0.56 % 0.00 % 79.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 9 26 12 2 0 173
ร้อยละ 4.05 % 11.71 % 5.41 % 0.90 % 0.00 % 77.93 %

222 : 9 , 26 , 12 , 2 , 0 , 173...4.05 , 11.71 , 5.41 , 0.90 , 0.00 , 77.93 = 49 : 22.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07%

Powered By www.thaieducation.net