โรงเรียนนาจำปา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 10 1 2 0 0 33
ร้อยละ 21.74 % 2.17 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 8 0 11 1 3 154
ร้อยละ 4.52 % 0.00 % 6.21 % 0.56 % 1.69 % 87.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 18 1 13 1 3 187
ร้อยละ 8.07 % 0.45 % 5.83 % 0.45 % 1.35 % 83.86 %

223 : 18 , 1 , 13 , 1 , 3 , 187...8.07 , 0.45 , 5.83 , 0.45 , 1.35 , 83.86 = 36 : 16.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.14%

Powered By www.thaieducation.net