โรงเรียนนาจำปา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 55
ร้อยละ 3.33 % 1.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 5 4 12 3 3 155
ร้อยละ 2.75 % 2.20 % 6.59 % 1.65 % 1.65 % 85.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 7 5 14 3 3 210
ร้อยละ 2.89 % 2.07 % 5.79 % 1.24 % 1.24 % 86.78 %

242 : 7 , 5 , 14 , 3 , 3 , 210...2.89 , 2.07 , 5.79 , 1.24 , 1.24 , 86.78 = 32 : 13.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.22%

Powered By www.thaieducation.net