โรงเรียนนาจำปา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 53
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 3.33 % 1.67 % 0.00 % 88.33 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 5 4 13 3 4 153
ร้อยละ 2.75 % 2.20 % 7.14 % 1.65 % 2.20 % 84.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 8 5 15 4 4 206
ร้อยละ 3.31 % 2.07 % 6.20 % 1.65 % 1.65 % 85.12 %

242 : 8 , 5 , 15 , 4 , 4 , 206...3.31 , 2.07 , 6.20 , 1.65 , 1.65 , 85.12 = 36 : 14.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.88%

Powered By www.thaieducation.net