โรงเรียนนาจำปา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 5 3 3 3 1 46
ร้อยละ 8.20 % 4.92 % 4.92 % 4.92 % 1.64 % 75.41 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 6 9 4 3 1 160
ร้อยละ 3.28 % 4.92 % 2.19 % 1.64 % 0.55 % 87.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 11 12 7 6 2 206
ร้อยละ 4.51 % 4.92 % 2.87 % 2.46 % 0.82 % 84.43 %

244 : 11 , 12 , 7 , 6 , 2 , 206...4.51 , 4.92 , 2.87 , 2.46 , 0.82 , 84.43 = 38 : 15.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57%

Powered By www.thaieducation.net