โรงเรียนหนองแวงแสน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 5
ร้อยละ 12.50 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 36
ร้อยละ 2.33 % 4.65 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %

43 : 1 , 2 , 4 , 0 , 0 , 36...2.33 , 4.65 , 9.30 , 0.00 , 0.00 , 83.72 = 7 : 16.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28%

Powered By www.thaieducation.net