โรงเรียนบ้านควนใต้ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 20
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 1.64 % 1.64 % 0.00 % 0.00 % 96.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 1 4 3 0 0 79
ร้อยละ 1.15 % 4.60 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 90.80 %

87 : 1 , 4 , 3 , 0 , 0 , 79...1.15 , 4.60 , 3.45 , 0.00 , 0.00 , 90.80 = 8 : 9.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20%

Powered By www.thaieducation.net