โรงเรียนบ้านควนใต้ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 3 3 3 4 12
ร้อยละ 0.00 % 12.00 % 12.00 % 12.00 % 16.00 % 48.00 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 0 1 8 1 1 50
ร้อยละ 0.00 % 1.64 % 13.11 % 1.64 % 1.64 % 81.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 0 4 11 4 5 62
ร้อยละ 0.00 % 4.65 % 12.79 % 4.65 % 5.81 % 72.09 %

86 : 0 , 4 , 11 , 4 , 5 , 62...0.00 , 4.65 , 12.79 , 4.65 , 5.81 , 72.09 = 24 : 27.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91%

Powered By www.thaieducation.net