โรงเรียนหนองแคนวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 52
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 2 1 12 0 0 136
ร้อยละ 1.32 % 0.66 % 7.95 % 0.00 % 0.00 % 90.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 3 1 18 0 0 188
ร้อยละ 1.43 % 0.48 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 89.52 %

210 : 3 , 1 , 18 , 0 , 0 , 188...1.43 , 0.48 , 8.57 , 0.00 , 0.00 , 89.52 = 22 : 10.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.48%

Powered By www.thaieducation.net