โรงเรียนหนองแคนวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 3.28 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 91.80 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 6 0 10 2 0 131
ร้อยละ 4.03 % 0.00 % 6.71 % 1.34 % 0.00 % 87.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 6 2 13 2 0 187
ร้อยละ 2.86 % 0.95 % 6.19 % 0.95 % 0.00 % 89.05 %

210 : 6 , 2 , 13 , 2 , 0 , 187...2.86 , 0.95 , 6.19 , 0.95 , 0.00 , 89.05 = 23 : 10.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.95%

Powered By www.thaieducation.net