โรงเรียนหนองแคนวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 0 0 2 0 51
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 5 1 12 1 0 155
ร้อยละ 2.87 % 0.57 % 6.90 % 0.57 % 0.00 % 89.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 6 1 12 3 0 206
ร้อยละ 2.63 % 0.44 % 5.26 % 1.32 % 0.00 % 90.35 %

228 : 6 , 1 , 12 , 3 , 0 , 206...2.63 , 0.44 , 5.26 , 1.32 , 0.00 , 90.35 = 22 : 9.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.65%

Powered By www.thaieducation.net