โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 4 0 4 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 14.81 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 6 9 12 9 0 51
ร้อยละ 6.90 % 10.34 % 13.79 % 10.34 % 0.00 % 58.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 6 9 16 9 4 70
ร้อยละ 5.26 % 7.89 % 14.04 % 7.89 % 3.51 % 61.40 %

114 : 6 , 9 , 16 , 9 , 4 , 70...5.26 , 7.89 , 14.04 , 7.89 , 3.51 , 61.40 = 44 : 38.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60%

Powered By www.thaieducation.net