โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 22
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 3 2 9 1 0 72
ร้อยละ 3.45 % 2.30 % 10.34 % 1.15 % 0.00 % 82.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 4 3 12 1 0 94
ร้อยละ 3.51 % 2.63 % 10.53 % 0.88 % 0.00 % 82.46 %

114 : 4 , 3 , 12 , 1 , 0 , 94...3.51 , 2.63 , 10.53 , 0.88 , 0.00 , 82.46 = 20 : 17.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54%

Powered By www.thaieducation.net