โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 23
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 3 2 9 1 0 74
ร้อยละ 3.37 % 2.25 % 10.11 % 1.12 % 0.00 % 83.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 4 3 11 1 0 97
ร้อยละ 3.45 % 2.59 % 9.48 % 0.86 % 0.00 % 83.62 %

116 : 4 , 3 , 11 , 1 , 0 , 97...3.45 , 2.59 , 9.48 , 0.86 , 0.00 , 83.62 = 19 : 16.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.38%

Powered By www.thaieducation.net