โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 5 5 7 3 3 19
ร้อยละ 11.90 % 11.90 % 16.67 % 7.14 % 7.14 % 45.24 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 9 7 21 3 18 62
ร้อยละ 7.50 % 5.83 % 17.50 % 2.50 % 15.00 % 51.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 3 3 2 7 27
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 6.67 % 4.44 % 15.56 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 17 15 31 8 28 108
ร้อยละ 8.21 % 7.25 % 14.98 % 3.86 % 13.53 % 52.17 %

162 : 14 , 12 , 28 , 6 , 21 , 81...8.64 , 7.41 , 17.28 , 3.70 , 12.96 , 50.00 = 81 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83%

Powered By www.thaieducation.net