โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 5 0 2 0 1 33
ร้อยละ 12.20 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 2.44 % 80.49 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 13 2 15 2 12 74
ร้อยละ 11.02 % 1.69 % 12.71 % 1.69 % 10.17 % 62.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 0 12 0 1 40
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 21.82 % 0.00 % 1.82 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 20 2 29 2 14 147
ร้อยละ 9.35 % 0.93 % 13.55 % 0.93 % 6.54 % 68.69 %

159 : 18 , 2 , 17 , 2 , 13 , 107...11.32 , 1.26 , 10.69 , 1.26 , 8.18 , 67.30 = 52 : 32.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 31.31%

Powered By www.thaieducation.net