โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 5 0 2 0 1 34
ร้อยละ 11.90 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 2.38 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 15 3 20 2 12 66
ร้อยละ 12.71 % 2.54 % 16.95 % 1.69 % 10.17 % 55.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 1 14 1 3 34
ร้อยละ 3.64 % 1.82 % 25.45 % 1.82 % 5.45 % 61.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 22 4 36 3 16 134
ร้อยละ 10.23 % 1.86 % 16.74 % 1.40 % 7.44 % 62.33 %

160 : 20 , 3 , 22 , 2 , 13 , 100...12.50 , 1.88 , 13.75 , 1.25 , 8.13 , 62.50 = 60 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 37.67%

Powered By www.thaieducation.net