โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 7 0 2 0 1 32
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 2.38 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 13 3 25 2 12 66
ร้อยละ 10.74 % 2.48 % 20.66 % 1.65 % 9.92 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 1 3 14 1 1 34
ร้อยละ 1.85 % 5.56 % 25.93 % 1.85 % 1.85 % 62.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 21 6 41 3 14 132
ร้อยละ 9.68 % 2.76 % 18.89 % 1.38 % 6.45 % 60.83 %

163 : 20 , 3 , 27 , 2 , 13 , 98...12.27 , 1.84 , 16.56 , 1.23 , 7.98 , 60.12 = 65 : 39.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 39.17%

Powered By www.thaieducation.net