โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 9 0 2 0 1 29
ร้อยละ 21.95 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 2.44 % 70.73 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 16 4 25 3 12 63
ร้อยละ 13.01 % 3.25 % 20.33 % 2.44 % 9.76 % 51.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 4 14 1 1 33
ร้อยละ 3.64 % 7.27 % 25.45 % 1.82 % 1.82 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 27 8 41 4 14 125
ร้อยละ 12.33 % 3.65 % 18.72 % 1.83 % 6.39 % 57.08 %

164 : 25 , 4 , 27 , 3 , 13 , 92...15.24 , 2.44 , 16.46 , 1.83 , 7.93 , 56.10 = 72 : 43.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 42.92%

Powered By www.thaieducation.net