โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 3 2 5 5 25
ร้อยละ 4.76 % 7.14 % 4.76 % 11.90 % 11.90 % 59.52 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 4 3 5 7 8 96
ร้อยละ 3.25 % 2.44 % 4.07 % 5.69 % 6.50 % 78.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 3 2 5 5 39
ร้อยละ 3.57 % 5.36 % 3.57 % 8.93 % 8.93 % 69.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 8 9 9 17 18 160
ร้อยละ 3.62 % 4.07 % 4.07 % 7.69 % 8.14 % 72.40 %

165 : 6 , 6 , 7 , 12 , 13 , 121...3.64 , 3.64 , 4.24 , 7.27 , 7.88 , 73.33 = 44 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60%

Powered By www.thaieducation.net