โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 5 5 8 3 18
ร้อยละ 7.14 % 11.90 % 11.90 % 19.05 % 7.14 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 9 12 10 15 5 72
ร้อยละ 7.32 % 9.76 % 8.13 % 12.20 % 4.07 % 58.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 3 4 6 7 33
ร้อยละ 5.36 % 5.36 % 7.14 % 10.71 % 12.50 % 58.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 15 20 19 29 15 123
ร้อยละ 6.79 % 9.05 % 8.60 % 13.12 % 6.79 % 55.66 %

165 : 12 , 17 , 15 , 23 , 8 , 90...7.27 , 10.30 , 9.09 , 13.94 , 4.85 , 54.55 = 75 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 44.34%

Powered By www.thaieducation.net