โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 79
ร้อยละ 2.41 % 0.00 % 2.41 % 0.00 % 0.00 % 95.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 92
ร้อยละ 2.04 % 1.02 % 3.06 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %

98 : 2 , 1 , 3 , 0 , 0 , 92...2.04 , 1.02 , 3.06 , 0.00 , 0.00 , 93.88 = 6 : 6.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12%

Powered By www.thaieducation.net