โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 12
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 3 2 3 2 0 73
ร้อยละ 3.61 % 2.41 % 3.61 % 2.41 % 0.00 % 87.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 4 3 4 2 0 85
ร้อยละ 4.08 % 3.06 % 4.08 % 2.04 % 0.00 % 86.73 %

98 : 4 , 3 , 4 , 2 , 0 , 85...4.08 , 3.06 , 4.08 , 2.04 , 0.00 , 86.73 = 13 : 13.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27%

Powered By www.thaieducation.net