โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 2 4 1 1 1 35
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 2.27 % 2.27 % 2.27 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 196
ร้อยละ 2.45 % 0.00 % 1.47 % 0.00 % 0.00 % 96.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 97
ร้อยละ 0.98 % 2.94 % 0.98 % 0.00 % 0.00 % 95.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 8 7 5 1 1 328
ร้อยละ 2.29 % 2.00 % 1.43 % 0.29 % 0.29 % 93.71 %

248 : 7 , 4 , 4 , 1 , 1 , 231...2.82 , 1.61 , 1.61 , 0.40 , 0.40 , 93.15 = 17 : 6.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29%

Powered By www.thaieducation.net