โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 0 2 1 1 37
ร้อยละ 6.82 % 0.00 % 4.55 % 2.27 % 2.27 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 7 0 5 0 0 192
ร้อยละ 3.43 % 0.00 % 2.45 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 2 5 0 0 0 95
ร้อยละ 1.96 % 4.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 12 5 7 1 1 324
ร้อยละ 3.43 % 1.43 % 2.00 % 0.29 % 0.29 % 92.57 %

248 : 10 , 0 , 7 , 1 , 1 , 229...4.03 , 0.00 , 2.82 , 0.40 , 0.40 , 92.34 = 19 : 7.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.43%

Powered By www.thaieducation.net