โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 0 1 1 1 37
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 2.27 % 2.27 % 2.27 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 9 0 6 0 0 189
ร้อยละ 4.41 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 92.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 3 6 0 0 0 93
ร้อยละ 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 16 6 7 1 1 319
ร้อยละ 4.57 % 1.71 % 2.00 % 0.29 % 0.29 % 91.14 %

248 : 13 , 0 , 7 , 1 , 1 , 226...5.24 , 0.00 , 2.82 , 0.40 , 0.40 , 91.13 = 22 : 8.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.86%

Powered By www.thaieducation.net