โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 0 1 1 1 37
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 9 0 6 0 0 187
ร้อยละ 4.46 % 0.00 % 2.97 % 0.00 % 0.00 % 92.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 3 6 0 0 0 93
ร้อยละ 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 347 คน
จำนวน(คน) 15 6 7 1 1 317
ร้อยละ 4.32 % 1.73 % 2.02 % 0.29 % 0.29 % 91.35 %

245 : 12 , 0 , 7 , 1 , 1 , 224...4.90 , 0.00 , 2.86 , 0.41 , 0.41 , 91.43 = 21 : 8.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65%

Powered By www.thaieducation.net