โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 58
ร้อยละ 1.67 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.67 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 207
ร้อยละ 0.94 % 0.94 % 0.47 % 0.47 % 0.00 % 97.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 77
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.53 % 0.00 % 0.00 % 97.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 352 คน
จำนวน(คน) 3 3 3 1 0 342
ร้อยละ 0.85 % 0.85 % 0.85 % 0.28 % 0.00 % 97.16 %

273 : 3 , 3 , 1 , 1 , 0 , 265...1.10 , 1.10 , 0.37 , 0.37 , 0.00 , 97.07 = 8 : 2.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 352 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.84%

Powered By www.thaieducation.net