โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 57
ร้อยละ 1.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 3 3 2 2 0 206
ร้อยละ 1.39 % 1.39 % 0.93 % 0.93 % 0.00 % 95.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.66 % 0.00 % 0.00 % 96.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 358 คน
จำนวน(คน) 4 5 5 2 0 342
ร้อยละ 1.12 % 1.40 % 1.40 % 0.56 % 0.00 % 95.53 %

276 : 4 , 5 , 2 , 2 , 0 , 263...1.45 , 1.81 , 0.72 , 0.72 , 0.00 , 95.29 = 13 : 4.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 358 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47%

Powered By www.thaieducation.net