โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 8 22 7 1 10 11
ร้อยละ 13.56 % 37.29 % 11.86 % 1.69 % 16.95 % 18.64 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 22 22 15 10 40 107
ร้อยละ 10.19 % 10.19 % 6.94 % 4.63 % 18.52 % 49.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 4 23 12 1 20 28
ร้อยละ 4.55 % 26.14 % 13.64 % 1.14 % 22.73 % 31.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 34 67 34 12 70 146
ร้อยละ 9.37 % 18.46 % 9.37 % 3.31 % 19.28 % 40.22 %

275 : 30 , 44 , 22 , 11 , 50 , 118...10.91 , 16.00 , 8.00 , 4.00 , 18.18 , 42.91 = 157 : 57.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 217 คน คิดเป็นร้อยละ 59.78%

Powered By www.thaieducation.net