โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 8 24 7 1 10 9
ร้อยละ 13.56 % 40.68 % 11.86 % 1.69 % 16.95 % 15.25 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 25 24 16 11 44 96
ร้อยละ 11.57 % 11.11 % 7.41 % 5.09 % 20.37 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 4 26 13 1 21 23
ร้อยละ 4.55 % 29.55 % 14.77 % 1.14 % 23.86 % 26.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 37 74 36 13 75 128
ร้อยละ 10.19 % 20.39 % 9.92 % 3.58 % 20.66 % 35.26 %

275 : 33 , 48 , 23 , 12 , 54 , 105...12.00 , 17.45 , 8.36 , 4.36 , 19.64 , 38.18 = 170 : 61.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 235 คน คิดเป็นร้อยละ 64.74%

Powered By www.thaieducation.net