โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 21
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 11 5 6 0 0 85
ร้อยละ 10.28 % 4.67 % 5.61 % 0.00 % 0.00 % 79.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 43
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 91.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 14 6 11 0 0 149
ร้อยละ 7.78 % 3.33 % 6.11 % 0.00 % 0.00 % 82.78 %

133 : 13 , 6 , 8 , 0 , 0 , 106...9.77 , 4.51 , 6.02 , 0.00 , 0.00 , 79.70 = 27 : 20.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22%

Powered By www.thaieducation.net