โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 21
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 11 6 6 0 0 84
ร้อยละ 10.28 % 5.61 % 5.61 % 0.00 % 0.00 % 78.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 43
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 91.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 14 7 11 0 0 148
ร้อยละ 7.78 % 3.89 % 6.11 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %

133 : 13 , 7 , 8 , 0 , 0 , 105...9.77 , 5.26 , 6.02 , 0.00 , 0.00 , 78.95 = 28 : 21.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78%

Powered By www.thaieducation.net