โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 21
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 11 6 0 0 0 90
ร้อยละ 10.28 % 5.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 42
ร้อยละ 4.26 % 0.00 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 89.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 15 7 5 0 0 153
ร้อยละ 8.33 % 3.89 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %

133 : 13 , 7 , 2 , 0 , 0 , 111...9.77 , 5.26 , 1.50 , 0.00 , 0.00 , 83.46 = 22 : 16.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00%

Powered By www.thaieducation.net