โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 19
ร้อยละ 4.00 % 12.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 5 0 13 2 0 87
ร้อยละ 4.67 % 0.00 % 12.15 % 1.87 % 0.00 % 81.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 95.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 6 3 17 2 0 151
ร้อยละ 3.35 % 1.68 % 9.50 % 1.12 % 0.00 % 84.36 %

132 : 6 , 3 , 15 , 2 , 0 , 106...4.55 , 2.27 , 11.36 , 1.52 , 0.00 , 80.30 = 26 : 19.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.64%

Powered By www.thaieducation.net