โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 24
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 2 1 8 1 0 97
ร้อยละ 1.83 % 0.92 % 7.34 % 0.92 % 0.00 % 88.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 43
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 91.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 4 3 13 1 0 164
ร้อยละ 2.16 % 1.62 % 7.03 % 0.54 % 0.00 % 88.65 %

138 : 3 , 2 , 11 , 1 , 0 , 121...2.17 , 1.45 , 7.97 , 0.72 , 0.00 , 87.68 = 17 : 12.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.35%

Powered By www.thaieducation.net