โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 22
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 20 20 14 0 0 56
ร้อยละ 18.18 % 18.18 % 12.73 % 0.00 % 0.00 % 50.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 43
ร้อยละ 2.17 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 22 23 17 0 0 121
ร้อยละ 12.02 % 12.57 % 9.29 % 0.00 % 0.00 % 66.12 %

137 : 21 , 21 , 17 , 0 , 0 , 78...15.33 , 15.33 , 12.41 , 0.00 , 0.00 , 56.93 = 59 : 43.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.88%

Powered By www.thaieducation.net