โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 22
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 26 26 14 14 0 30
ร้อยละ 23.64 % 23.64 % 12.73 % 12.73 % 0.00 % 27.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 42
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 28 28 19 14 0 94
ร้อยละ 15.30 % 15.30 % 10.38 % 7.65 % 0.00 % 51.37 %

137 : 27 , 27 , 17 , 14 , 0 , 52...19.71 , 19.71 , 12.41 , 10.22 , 0.00 , 37.96 = 85 : 62.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 48.63%

Powered By www.thaieducation.net