โรงเรียนบ้านหนองช้าง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 23
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 0 0 3 1 1 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.23 % 1.41 % 1.41 % 92.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 1 0 3 1 1 89
ร้อยละ 1.05 % 0.00 % 3.16 % 1.05 % 1.05 % 93.68 %

95 : 1 , 0 , 3 , 1 , 1 , 89...1.05 , 0.00 , 3.16 , 1.05 , 1.05 , 93.68 = 6 : 6.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32%

Powered By www.thaieducation.net