โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 6 7 7 4 1 56
ร้อยละ 7.41 % 8.64 % 8.64 % 4.94 % 1.23 % 69.14 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 11 4 48 3 26 79
ร้อยละ 6.43 % 2.34 % 28.07 % 1.75 % 15.20 % 46.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 17 11 55 7 27 135
ร้อยละ 6.75 % 4.37 % 21.83 % 2.78 % 10.71 % 53.57 %

252 : 17 , 11 , 55 , 7 , 27 , 135...6.75 , 4.37 , 21.83 , 2.78 , 10.71 , 53.57 = 117 : 46.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43%

Powered By www.thaieducation.net