โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 4 8 4 1 0 64
ร้อยละ 4.94 % 9.88 % 4.94 % 1.23 % 0.00 % 79.01 %
ระดับประถมศึกษา
346
จำนวน(คน) 15 4 38 0 0 289
ร้อยละ 4.34 % 1.16 % 10.98 % 0.00 % 0.00 % 83.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 427 คน
จำนวน(คน) 19 12 42 1 0 353
ร้อยละ 4.45 % 2.81 % 9.84 % 0.23 % 0.00 % 82.67 %

427 : 19 , 12 , 42 , 1 , 0 , 353...4.45 , 2.81 , 9.84 , 0.23 , 0.00 , 82.67 = 74 : 17.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 427 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33%

Powered By www.thaieducation.net