โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 5 11 7 1 0 56
ร้อยละ 6.25 % 13.75 % 8.75 % 1.25 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
329
จำนวน(คน) 19 4 43 0 0 263
ร้อยละ 5.78 % 1.22 % 13.07 % 0.00 % 0.00 % 79.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 409 คน
จำนวน(คน) 24 15 50 1 0 319
ร้อยละ 5.87 % 3.67 % 12.22 % 0.24 % 0.00 % 78.00 %

409 : 24 , 15 , 50 , 1 , 0 , 319...5.87 , 3.67 , 12.22 , 0.24 , 0.00 , 78.00 = 90 : 22.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 409 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00%

Powered By www.thaieducation.net