โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 2 11 3 11 3 53
ร้อยละ 2.41 % 13.25 % 3.61 % 13.25 % 3.61 % 63.86 %
ระดับประถมศึกษา
386
จำนวน(คน) 23 12 13 23 13 302
ร้อยละ 5.96 % 3.11 % 3.37 % 5.96 % 3.37 % 78.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 469 คน
จำนวน(คน) 25 23 16 34 16 355
ร้อยละ 5.33 % 4.90 % 3.41 % 7.25 % 3.41 % 75.69 %

469 : 25 , 23 , 16 , 34 , 16 , 355...5.33 , 4.90 , 3.41 , 7.25 , 3.41 , 75.69 = 114 : 24.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 469 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 24.31%

Powered By www.thaieducation.net