โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 3 9 2 9 2 51
ร้อยละ 3.95 % 11.84 % 2.63 % 11.84 % 2.63 % 67.11 %
ระดับประถมศึกษา
385
จำนวน(คน) 24 14 13 24 13 297
ร้อยละ 6.23 % 3.64 % 3.38 % 6.23 % 3.38 % 77.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 461 คน
จำนวน(คน) 27 23 15 33 15 348
ร้อยละ 5.86 % 4.99 % 3.25 % 7.16 % 3.25 % 75.49 %

461 : 27 , 23 , 15 , 33 , 15 , 348...5.86 , 4.99 , 3.25 , 7.16 , 3.25 , 75.49 = 113 : 24.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 461 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 24.51%

Powered By www.thaieducation.net