โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 4 9 4 9 4 46
ร้อยละ 5.26 % 11.84 % 5.26 % 11.84 % 5.26 % 60.53 %
ระดับประถมศึกษา
388
จำนวน(คน) 31 19 52 19 52 215
ร้อยละ 7.99 % 4.90 % 13.40 % 4.90 % 13.40 % 55.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 464 คน
จำนวน(คน) 35 28 56 28 56 261
ร้อยละ 7.54 % 6.03 % 12.07 % 6.03 % 12.07 % 56.25 %

464 : 35 , 28 , 56 , 28 , 56 , 261...7.54 , 6.03 , 12.07 , 6.03 , 12.07 , 56.25 = 203 : 43.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 464 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 203 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75%

Powered By www.thaieducation.net