โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 6 9 6 9 6 40
ร้อยละ 7.89 % 11.84 % 7.89 % 11.84 % 7.89 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
387
จำนวน(คน) 32 22 56 22 56 199
ร้อยละ 8.27 % 5.68 % 14.47 % 5.68 % 14.47 % 51.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 463 คน
จำนวน(คน) 38 31 62 31 62 239
ร้อยละ 8.21 % 6.70 % 13.39 % 6.70 % 13.39 % 51.62 %

463 : 38 , 31 , 62 , 31 , 62 , 239...8.21 , 6.70 , 13.39 , 6.70 , 13.39 , 51.62 = 224 : 48.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 463 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 224 คน คิดเป็นร้อยละ 48.38%

Powered By www.thaieducation.net