โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 8 5 0 0 0 23
ร้อยละ 22.22 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 63.89 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 12 6 19 1 1 79
ร้อยละ 10.17 % 5.08 % 16.10 % 0.85 % 0.85 % 66.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 14
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 21 11 25 1 1 116
ร้อยละ 12.00 % 6.29 % 14.29 % 0.57 % 0.57 % 66.29 %

154 : 20 , 11 , 19 , 1 , 1 , 102...12.99 , 7.14 , 12.34 , 0.65 , 0.65 , 66.23 = 52 : 33.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.71%

Powered By www.thaieducation.net