โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 5 0 1 0 26
ร้อยละ 11.11 % 13.89 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 9 0 18 1 1 89
ร้อยละ 7.63 % 0.00 % 15.25 % 0.85 % 0.85 % 75.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 15
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 14 5 23 2 1 130
ร้อยละ 8.00 % 2.86 % 13.14 % 1.14 % 0.57 % 74.29 %

154 : 13 , 5 , 18 , 2 , 1 , 115...8.44 , 3.25 , 11.69 , 1.30 , 0.65 , 74.68 = 39 : 25.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71%

Powered By www.thaieducation.net