โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 6 0 1 0 24
ร้อยละ 13.89 % 16.67 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 9 0 19 1 1 89
ร้อยละ 7.56 % 0.00 % 15.97 % 0.84 % 0.84 % 74.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 15
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 15 6 24 2 1 128
ร้อยละ 8.52 % 3.41 % 13.64 % 1.14 % 0.57 % 72.73 %

155 : 14 , 6 , 19 , 2 , 1 , 113...9.03 , 3.87 , 12.26 , 1.29 , 0.65 , 72.90 = 42 : 27.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net